Data publikacji: 17.07.2023

Rygor natychmiastowej wykonalności – kiedy można z niego skorzystać

W przypadku polskiego systemu prawnego, regułą jest dwuinstancyjność w postępowaniach sądowych. Ta zasada wynikająca wprost z Konstytucji (art. 78) oznacza, że od niekorzystnego wyroku można się odwołać do sądu wyższej instancji. Osoby i firmy niezadowolone z orzeczenia sądu często korzystają z takiej możliwości. Oznacza to utrudnienie dla strony sporu, z punktu widzenia której dany wyrok był korzystny. Warto jednak wiedzieć, że istnieje instytucja prawna określana jako rygor natychmiastowej wykonalności. Takie rozwiązanie pozwala na dochodzenie swoich roszczeń niezależnie od tego, czy wyrok jest prawomocny. Ze względu na swoją specyfikę, rygor natychmiastowej wykonalności może być stosowany tylko w ściśle określonych sytuacjach. Postanowiliśmy zatem dokładnie wyjaśnić, kiedy taki rygor będzie stosowany w postępowaniu cywilnym. Najpierw warto jednak wytłumaczyć, na czym dokładnie on polega w praktyce. Natomiast ostatnia część naszego artykułu odpowiada na najczęściej zadawane pytania (FAQ).  

Natychmiastowa wykonalność wyroku to wyjątek, a nie reguła 

Tak jak już wspomnieliśmy, rygor natychmiastowej wykonalności jest korzystny dla jednej ze stron sporu sądowego. Właśnie dlatego ustawodawca wprowadził dość restrykcyjne zasady stosowania takiego rozwiązania.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296) wskazuje, że rygor natychmiastowej wykonalności jest orzekany z urzędu tylko jeśli:

 • wyrok zasądza roszczenie uznane przez pozwanego
 • wyrok uwzględniający powództwo ma charakter zaoczny
 • roszczenie dotyczy alimentów, przy czym rygor natychmiastowej wykonalności może obejmować alimenty płatne po dniu wniesienia powództwa oraz wcześniejsze takie świadczenia, ale nie za okres dłuższy niż trzy miesiące
 • wyrok dotyczy należności pracownika z zakresu prawa pracy (uwaga: w takiej sytuacji rygor natychmiastowej wykonalności nadawany z urzędu ma zastosowanie do należności o sumie nieprzekraczającej jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika – zobacz art. 477 kodeksu postępowania cywilnego)

Jak widać, rygor natychmiastowej wykonalności nadawany z urzędu stanowi dość rzadkie zjawisko. Takie rozwiązanie najczęściej znajduje zastosowanie w przypadku sporów alimentacyjnych. Warto wiedzieć, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego ograniczają też zakres spraw, w których sąd może dobrowolnie zastosować rygor natychmiastowej wykonalności – w zależności od swojej oceny sytuacji. Dobrowolne zastosowanie wspomnianego rygoru przez sąd jest możliwe jeżeli:

 • opóźnienie uniemożliwiałoby lub znacznie by utrudniało wykonanie wyroku albo narażało powoda na szkodę, a sam wyrok nadaje się do wykonania w drodze egzekucji
 • zasądzenie dotyczy należności z weksla, czeku, dokumentu urzędowego lub dokumentu prywatnego, którego prawdziwości nie zaprzeczono
 • powództwo dotyczy naruszenia posiadania

W doktrynie pojawiają się różne odpowiedzi na pytanie, czy tylko w pierwszym z powyższych przypadków rygor natychmiastowej wykonalności jest nadawany na wniosek strony dochodzącej roszczenia (powoda). Za każdym razem sąd orzekając o natychmiastowej wykonalności wyroku  musi sprawdzić, czy takie rozwiązanie nie będzie skutkowało niepowetowaną szkodą dla pozwanego. Takie zastrzeżenie nie dotyczy rygoru natychmiastowej wykonalności nadawanego z urzędu lub z mocy prawa. Z tym drugim przypadkiem (nadanie z mocy prawa) mamy do czynienia jeśli natychmiastowemu wykonaniu podlega wyrok sądu pierwszej instancji zasądzający świadczenia na rzecz pracownika lub członków jego rodziny, a sąd drugiej instancji oddalił apelację pracodawcy (zobacz: A. Jakubecki [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021, art. 333).

Jak składamy wniosek o rygor natychmiastowej wykonalności?

Jeżeli rygor natychmiastowej wykonalności jest nadawany na wniosek powoda, to konieczne będzie jednoznaczne wyrażenie woli w tej sprawie przez osobę dochodzącą roszczenia. Odpowiedni wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności najczęściej jest zgłaszany już w pozwie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których wniosek o rygor natychmiastowej wykonalności jest składany później (jako osobne pismo procesowe) albo nawet ustnie w czasie rozprawy. Jeżeli powód skorzysta z pomocy dobrego eksperta prawnego, to nie będzie obaw, że zapomni o złożeniu odpowiedniego wniosku. Warto wiedzieć, że wniosek o nadanie opisywanego rygoru może złożyć też interwenient uboczny, współuczestnik, prokurator (patrz: E. Wengerek [w:] Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, t. 2, red. J. Jodłowski, K. Piasecki, Warszawa 1989, s. 542), a także organizacja pozarządowa.

Rygor natychmiastowej wykonalności – kiedy potrzebne zabezpieczenie?

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego informują, że w pewnych sytuacjach rygor natychmiastowej wykonalności zależy od zabezpieczenia przedstawionego przez powoda. Co ważne, zabezpieczenie może być wymagane niezależnie od tego, czy rygor natychmiastowej wykonalności orzekany jest z urzędu, czy też na wniosek powoda. Zabezpieczenie nie dotyczy jednak należności alimentacyjnych w zakresie, dla którego natychmiastowa wykonalność jest nadawana z urzędu. Identyczny wyjątek ma zastosowanie do należności z zakresu prawa pracy w części, dla której sąd nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności z urzędu (do pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika). Zabezpieczenie może polegać chociażby na złożeniu na rachunek depozytowy Ministra Finansów odpowiedniej sumy, wstrzymaniu wydania powodowi rzeczy odebranych pozwanemu albo zastosowaniu jednego z rozwiązań wymienionych przez art. 747 kodeksu postępowania cywilnego.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

 • Jakie znaczenie ma rygor natychmiastowej wykonalności w postępowaniu cywilnym?

To rozwiązanie wybierane przez sąd oznacza, że wyrok może być wykonany jeszcze przed jego uprawomocnieniem. Rygor natychmiastowej wykonalności często jest stosowany np. przy orzekaniu o alimentach.

 • Kiedy trzeba wnioskować o nadanie opisywanego rygoru? 

Wniosek (najczęściej dołączany do pozwu) będzie konieczny jeśli sąd nie orzeka z urzędu o natychmiastowej wykonalności. Strona powinna argumentować, że wyrok nadaje się do egzekucji, a opóźnienie będzie uniemożliwiało lub znacznie utrudniało wykonanie wyroku albo narazi ją na szkodę. Natychmiastowa wykonalność nie może jednak narażać drugiej strony sporu na niepowetowaną szkodę.

 • Czy zabezpieczenie przy rygorze natychmiastowej wykonalności jest konieczne?

Wspomniane zabezpieczenie to tylko dodatkowy środek, o który powód zwykle nie wnioskuje, bo nie leży to w jego interesie. Sąd ma swobodę w zakresie formy zabezpieczenia i samego zastosowania tego środka.

 • Czy wszystkie opisywane powyżej zasady dotyczą również postępowania administracyjnego?

Nie, wszystkie powyższe informacje obejmują tylko postępowanie cywilne uregulowane przez KPC. Rygor natychmiastowej wykonalności w postępowaniu administracyjnym jest regulowany inaczej. Potwierdzają to przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl