Data publikacji: 23.12.2022

Sankcja kredytu darmowego mBank

mBank to jeden z najpopularniejszych banków w Polsce. Pod względem aktywów bank zajmuje piąte miejsce w kraju. Bank znany jest z szerokiej i zróżnicowanej oferty usług, która adresowana jest do różnorodnego grona klientów.

mBank – podstawowe informacje

mBank to bank uniwersalny, który oferuje szeroki zakres usług zarówno bankowych, jak i finansowych. Usługi te oferowane są bezpośrednio przez bank lub podmioty zależne, współpracujące i kontrolowane. W szczególności można tutaj wymienić takie produkty jak:

 • kredyty,
 • kredyty hipoteczne,
 • konta,
 • lokaty,
 • karty,
 • produkty inwestycyjne,
 • ubezpieczenia,
 • private banking,
 • faktoring,
 • leasing,
 • płatności online.

Formalnie bank występuje pod poniższymi danymi:

Nazwa rejestrowa: mBank S.A. (wcześniej BRE Bank S.A.),

Adres: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa,

KRS: 0000025237,

NIP: 526-021-50-88,

REGON: 001254524

Kapitał zakładowy: 169.539.536 złotych.

Na swojej stronie internetowej mBank chwali się następującymi danymi:

 • 5,5 miliona klientów bankowości detalicznej,
 • 3 miliony aktywnych użytkowników bankowości mobilnej,
 • 31 300 klientów bankowości korporacyjnej,
 • 9 500 pracowników.

Banki jako instytucje zaufania publicznego

mBank, tak jak inne banki, uznawany jest za instytucje zaufania publicznego. W powszechnych rozumieniu oznacza to, że klienci banku mogą być pewni tej instytucji oraz sposobu jej działania. Instytucja zaufania publicznego nie jest ściśle zdefiniowana w aktualnie obowiązujących przepisach. Przyjmuje się, że zaufanie klientów może dotyczyć:

 • podmiotu, który określa się mianem banku, gdyż w Polsce założenie banku, jest obwarowane szeregiem przepisów,
 • działalności banku, gdyż jest to podmiot ściśle regulowany i nadzorowany,
 • zdeponowanych finansów, gdyż bank zobowiązany jest utrzymywać odpowiednie kapitały własne oraz wypłacenie części pieniędzy gwarantowane jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 • zarządzających bankami, gdyż muszą spełnić oni wymogi określone w artykułach ustawy prawa bankowego.

Działalność charytatywna, zaangażowanie autorytetów w przekaz reklamowy oraz ogólnie kreowany wizerunek sprawiają, że wiele osób obdarza banki pełnym zaufaniem, zapominając, że banki są także podmiotami gospodarczymi, których zadaniem jest generowanie zysku dla swoich akcjonariuszy oraz pomijając fakt, że bank, za pośrednictwem swoich pracowników, także może popełniać błędy. Tych ostatnich w przypadku mBanku można znaleźć co najmniej kilka.

mBank – naruszenie interesów konsumentów

mBank, pomimo bycia instytucją zaufania publicznego kilkukrotnie naruszył w swojej działalności zbiorowe interesy konsumentów narażając ich na straty. Wśród przypadków naruszenia interesów konsumentów warto wymienić:

 • w dniu 16 kwietnia 2016 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie, w orzeczeniu XVII AmC 2939/14 uznał, że mBank S.A. stosuje niedozwoloną klauzulę o treści: “przeliczenia kredytu na walutę waloryzacji bank dokonuje wg kursu kupna danej waluty z tabeli kursowej banku obowiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu”,
 • decyzję RŁO 9/2016, z dnia 28 grudnia 2016 roku, zgodnie, z którą w materiałach reklamowo-promocyjnych mBank nie przekazał faktycznych warunków nieponoszenia opłat przez konsumentów,
 • decyzję RBG – 6/2019, z dnia 29 marca 2019 roku, zgodnie z którą bank musi zwrócić uzyskane korzyści, klientom, którzy spełniają warunki przedstawione w decyzji Prezesa UOKIK,
 • decyzję RBG – 2/2021 z dnia 13 kwietnia 2021, w której UOKIK zakwestionował naliczanie i pobierane przez bank opłaty za wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny,

mBank – stosowanie klauzul niedozwolonych

mBank swojej działalności wielokrotnie stosował zapisy, które w toku prowadzonych postępowań zostały uznane za niedozwolone. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów można znaleźć informację o 11 niedozwolonych klauzulach, które były w przeszłości stosowane przez mBank S.A.

Klauzule zostały stwierdzone w następujących orzeczeniach:

 • VII ACa 1036/17
 • XVII AmC 2939/14
 • XVII AmC 1806/14
 • XVII AmC 5306/12

Pełna treść klauzul niedozwolonych została dodana na końcu wpisu.

Sankcja kredytu darmowego – co to takiego?

Aby zachęcić firmy z sektora finansowego do bardziej skrupulatnego przestrzegania przepisów prawa, ustawodawca wprowadził nowe zapisy, które są niezwykle korzystne dla klientów korzystających z usług i oferty firm pożyczkowych i banków. Mowa tutaj o przepisach określonych jako sankcja kredytu darmowego.

Zgodnie z nimi banki oraz firmy pożyczkowe muszą dokładać najwyższej staranności w przestrzeganiu przepisów obowiązującego prawa, gdyż inaczej klienci będą mogli skorzystać z sankcji kredytu darmowego i w przypadku kredytu i pożyczki będą zobowiązani do oddania jedynie kapitału, bez prowizji, odsetek i ogólnie wynagrodzenia pożyczkodawcy lub kredytodawcy.

Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Podstawą do skorzystania z sankcji kredytu darmowego są między innymi wady umowy zawartej pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą. Najczęstszymi naruszeniami uprawniającymi do odwołania się do sankcji kredytu darmowego są:

 • umowa nie została zawarta w formie pisemnej,
 • umowa nie zawiera pełnych danych kredytodawcy i kredytobiorcy,
 • w umowie brakuje informacji takich jak: oprocentowanie, rodzaj umowy, czas obowiązywania umowy, stopa oprocentowania kredytu, zasady i termin spłaty,

Powyższa lista w żaden sposób nie wyczerpuje listy potencjalnych naruszeń, które mogły wystąpić pomiędzy stronami umowy. Każda umowa powinna zostać indywidualnie przeanalizowana, pod względem możliwych naruszeń przepisów.

Sankcja kredytu darmowego w mBanku

W przeszłości zdarzało się, że mBank S.A. w swojej działalności naruszał zbiorowe interesy konsumentów lub stosował postanowienia niedozwolone w swoich umowach. W obecnych realiach prawnych może istnieć możliwość, że umowy zawarte z mBank S.A. spełniają wszystkie niezbędne i konieczne przesłanki, aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego w mBanku.

Z uwagi na złożoność problematyki oraz indywidualny charakter umów pomiędzy stronami, każda z zawartych umów kredytowych powinna zostać indywidualnie sprawdzona przed wystąpieniem na drogę prawną, której finałem może być darmowy kredyt w mBanku.

Klauzule niedozwolone mBanku – pełna treść

Sygnatura: VII ACa 1036/17

Postanowienie niedozwolone: „Wysokość kursów kupna/sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie kursów, jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust.6”

Sygnatura: VII ACa 1036/17

Postanowienie niedozwolone: „Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników: 1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, 2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym, 3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym, 4) płynności rynku walutowego, 5) stanu bilansu płatniczego i handlowego.”

Sygnatura: VII ACa 1036/17

Postanowienie niedozwolone: „W przypadku, gdy Kredytobiorca/Pożyczkobiorca dokona wyboru spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych albo złoży dyspozycję spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych po uprzednim złożeniu dyspozycji spłaty Kredytu/Pożyczki w walucie waloryzacji (powrót do spłaty w złotych), obowiązują następujące zasady: 1) w całym okresie obowiązywania Umowy począwszy od pierwszego dnia spłaty albo od dnia dokonania zmiany waluty spłaty na złote, spłata rat dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu (pomnożeniu) rat kapitałowo-odsetkowych, jeśli kredyt został wypłacony w całości lub rat odsetkowych, jeśli kredyt jest wypłacany w transzach, wg kursu sprzedaży waluty waloryzacyjnej określonej w Tabeli kursowej Banku obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”

Sygnatura: VII ACa 1036/17

Postanowienie niedozwolone: „Wysokość kursów kupna/sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie wysokości kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust.4”

Sygnatura: VII ACa 1036/17

Postanowienie niedozwolone: „Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników: 1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, 2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym, 3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym, 4) płynności rynku walutowego, 5) stanu bilansu płatniczego i handlowego”

Sygnatura: XVII AmC 2939/14

Postanowienie niedozwolone: „przeliczenia kredytu na walutę waloryzacji bank dokonuje wg kursu kupna danej waluty z tabeli kursowej banku obowiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu”

Sygnatura: XVII AmC 1806/14

Postanowienie niedozwolone: „Kredytobiorca upoważnia Bank do pobrania kosztów związanych z podwyższonym ryzykiem spłaty Kredytu w wysokości (…) % kwoty Kredytu objętej ubezpieczeniem, tj. (…) PLN, w tym także w przypadku przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej, z rachunku wskazanego w § (…) ust. (…) bez odrębnej dyspozycji”

Sygnatura: XVII AmC 1806/14

Postanowienie niedozwolone: „W przypadku gdy wartość nieruchomości ustalona przez MultiBank w oparciu o maksymalne dopuszczalne LTV jest niższa od kwoty kredytu, warunkiem jego udzielenia jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia ryzyka MultiBanku, w szczególności w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu (zwanego dalej ubezpieczeniem NWW) lub innego zabezpieczenia zaakceptowanego przez MultiBank. 1) Ubezpieczonym i Ubezpieczającym z tytułu ubezpieczenia NWW jest MultiBank. 2) Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez MultiBank kosztów związanych z ustanowieniem i utrzymaniem ubezpieczenia NWW”

Sygnatura: XVII AmC 5306/12

Postanowienie niedozwolone: (…) Zmiany wysokości opłat i prowizji uzależnione są w szczególności od zmiany warunków cenowych na rynku międzybankowym, polityki finansowej mBanku oraz poziomu ponoszonych przez mBank kosztów obsługi operacji, w tym od mających wpływ na ten poziom parametrów rynkowych takich jak: stopa inflacji, kursy walutowe, referencyjne stawki oprocentowania ustalane przez NBP.

Sygnatura: XVII AmC 5306/12

Postanowienie niedozwolone: W przypadku niestosowania się przez Posiadacza rachunku do (…) innych regulaminów bankowych (…), mBank ma prawo do 1. zablokowania dostępu do rachunku mIKE lokata 2. wypowiedzenia umowy (…)

Sygnatura: XVII AmC 5306/12

Postanowienie niedozwolone: Posiadacz rachunku składa dyspozycję zwrotu lub częściowego zwrotu środków w trybie i na zasadach wskazanych przez mBank. W szczególności Posiadacz rachunku składa dyspozycję zwrotu lub częściowego zwrotu środków za pośrednictwem mLinii.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl