Data publikacji: 18.09.2023

Wniosek o upadłość konsumencką – co się w nim znajduje?

Upadłość konsumencka to bez wątpienia szczególny wariant upadłości. Przejawem tej odrębności względem standardowej procedury upadłościowej dotyczącej przedsiębiorców jest między innymi fakt, że wszczęcie postępowania następuje wyłącznie na wniosek osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (dłużnika). Wyjątek dotyczy tylko jednej sytuacji, którą opisujemy w naszym artykule. Możliwość rozpoczęcia procedury upadłościowej przez samego konsumenta to z pewnością rozwiązanie bardzo wygodne dla niego. Osoba zainteresowana upadłością konsumencką jako sposobem na wybrnięcie z finansowych kłopotów powinna jednak zdawać sobie sprawę, że wniosek o upadłość konsumencką jest rozbudowanym i trudnym do sporządzenia dokumentem (pomimo istnienia ustawowego wzorca). W związku z tym, większość dłużników wnioskujących o upadłość konsumencką powierza przygotowanie wspomnianego wniosku profesjonaliście. Mimo wszystko, warto jednak ogólnie wyjaśnić, co zawiera oraz ile kosztuje wniosek o upadłość konsumencką.

Wniosek o upadłość konsumencką wierzyciel składa bardzo rzadko

Na samym wstępie warto odnieść się do wspomnianego już wcześniej wyjątku od zasady, zgodnie z którą wniosek o upadłość konsumencką składa tylko dłużnik. Mianowicie, ustawodawca w ramach tak zwanego modelu mieszanego przewidział możliwość złożenia wniosku upadłościowego przez wierzyciela w sytuacji, gdy miała miejsce jedna z poniższych okoliczności:

 • nie upłynął jeszcze rok od rzeczywistego zaprzestania prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej
 • krócej niż przed rokiem doszło do wykreślenia działalności gospodarczej dłużnika z rejestru przedsiębiorców CEIDG, do wykreślenia informacji z KRS-u o roli dłużnika jako wspólnika spółki osobowej lub do zmiany charakteru uczestnictwa dłużnika w spółce powodującego możliwość objęcia dłużnika procedurą upadłościową dla konsumentów

Tak zwany mieszany model upadłości jest w praktyce dość rzadkim rozwiązaniem. Zdecydowanie częstsza jest typowa sytuacja, w której wniosek o upadłość konsumencką składa sam dłużnik.

Co powinien zawierać dobry wniosek o upadłość konsumencką?

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe zawiera przepisy, które obligują Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia określającego wzór wniosku o upadłość konsumencką. Takie rozporządzenie zostało już oczywiście wydane. Aktualny wzór wniosku upadłościowego dla konsumentów można znaleźć między innymi na stronach internetowych sądów oraz w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Dz.U. 2021 poz. 392).
Sam wzór jest oczywiście ważny, ale nie zapominajmy, że wniosek o upadłość konsumencką składany przez dłużnika powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje. Mowa o informacjach na temat:

 • danych osobowych dłużnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL)
 • NIP-u dłużnika, który jest wymagany jeśli dłużnik posiadał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku upadłościowego
 • miejsc, w których aktualnie znajduje się majątek dłużnika
 • okoliczności i argumentów, które uzasadniają wniosek o upadłość konsumencką
 • aktualnego majątku z szacunkową wyceną jego składników (wymagana forma wykazu)
 • wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty (wymagana forma spisu)
 • wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu kwestionowania istnienia tych wierzytelności (uwaga: samo wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie oznacza ich uznania przez dłużnika)
 • zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia (m.in. hipotek oraz zastawów)
 • osiągniętych przychodów i kosztów poniesionych na utrzymanie dłużnika oraz osób pozostających na jego utrzymaniu (te informacje powinny dotyczyć ostatnich sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku)
 • czynności prawnych wykonanych przez dłużnika w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przed dniem złożenia wniosku, które były związane z nieruchomościami, akcjami i udziałami w spółkach (bez limitu wartości), a także z ruchomościami, wierzytelnościami i innymi prawami, których wartość przekracza 10 000 zł

Wymagane jest również końcowe oświadczenie dłużnika potwierdzające prawdziwość danych zawartych we wniosku. Warto pamiętać, że dłużnik ponosi odpowiedzialność finansową za nieprawidłowe informacje podawane we wniosku upadłościowym. W związku z tym, należy dokładnie przeanalizować między innymi swój majątek. Zalecane jest również skorzystanie z pomocy eksperta prawnego, który pomoże przygotować wniosek o upadłość konsumencką.

Wniosek o upadłość konsumencką – opłata sądowa jest symboliczna

Niektóre osoby znajdujące się w finansowych kłopotach mogą mieć obawy, że wniosek o upadłość konsumencką będzie kosztowny. Obecnie takie obawy nie są uzasadnione, ponieważ opłata od wspomnianego wniosku wynosi tylko 30 zł. W aktualnych warunkach taką stawkę można uznać za symboliczną. Trzydziestozłotową opłatę trzeba uiścić na rachunek bankowy sądu, bo w przeciwnym razie wniosek nie zostanie rozpatrzony. Pamiętajmy jednak, że łączne koszty upadłości konsumenckiej to nie tylko opłata za wniosek o upadłość konsumencką. Na łączne koszty upadłości konsumenckiej wynoszące zwykle około 3000 zł – 5000 zł składa się przede wszystkim ewentualne wynagrodzenie eksperta prawnego oraz wynagrodzenie syndyka. Tego drugiego kosztu, który również jest uzależniony od skomplikowania sprawy na ogół nie można uniknąć.

Nie należy obawiać się upadłości konsumenckiej w razie kłopotów z bieżącą płynnością finansową. Jeżeli bowiem dłużnik nie ma pieniędzy potrzebnych na pokrycie kosztów postępowania lub nie dysponuje odpowiednim majątkiem, to koszty postępowania tymczasowo poniesie Skarb Państwa. Zwrot kwoty, którą w zastępstwie wydatkowało państwo następuje później poprzez wpływy ze sprzedaży (likwidacji) majątku dłużnika lub realizację planu spłat. W wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość umorzenia pozostałego zadłużenia wobec wierzycieli wraz z kosztami postępowania, które ostatecznie poniesie Skarb Państwa. Jest to rozwiązanie możliwe m.in. w obliczu ciężkiej choroby dłużnika, która trwale uniemożliwia mu zarobkowanie.

Często zadawane pytania (FAQ):

Ile wynosi wynagrodzenie syndyka za upadłość konsumencką?

Takie wynagrodzenie jest o wiele większe niż opłata za wniosek o upadłość konsumencką. Mówimy o kwocie wynoszącej od 25% do 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS. W praktyce wynagrodzenie syndyka przekraczające połowę podanego przedziału jest dość rzadkie.

Co się stanie jeśli wniosek o upadłość konsumencką został nieprawidłowo wypełniony lub nieopłacony?

W takiej sytuacji zastosowanie znajduje art. 130 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, który nakazuje sądowi rejonowemu wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia, poprawienia lub opłacenia wniosku. Termin na dokonanie wspomnianych czynności wynosi siedem dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek zostanie zwrócony wnoszącej go osobie.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl