REGULAMIN PROMOCJI “Płać BIKiem w Biedronce”

§1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 1.  Formularz internetowy – formularz internetowy umożliwiający zgłoszenie chęci udziału w Promocji opublikowany przez Organizatora pod adresem: https://helphero.pl/hh/zwrot-prowizji-bankowej-50-biedronka/ którego poprawne wypełnienie jest jedną z możliwości przystąpienia do Promocji przez Klienta.
 2. Strona internetowa Organizatora – strona internetowa pod adresem https://helphero.pl/;
 3. Klient – osoba fizyczna jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która jest zainteresowana skorzystaniem z usług doradczych świadczonych przez HelpHero;
 4. Okres Promocji – Promocja trwa od dnia 13.12.2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. – chyba, że przed tym terminem dojdzie do wyczerpania puli środków przeznaczonych na promocję lub Organizator odwoła Promocję. Wyczerpanie puli środków przeznaczonych na promocję zostanie ogłoszone na Stronie internetowej Organizatora. Okres Promocji może zostać wydłużony.
 5. Organizator / HelpHero – spółka pod firmą HelpHero Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865050, NIP: 5252840050, REGON 387356493, o kapitale zakładowym wynoszącym: 10.000 zł.
 6. Bon – świadczenie w wysokości równowartości 50 PLN (słownie: pięćdziesięciu złotych) w postaci kodu elektronicznego do wykorzystania w sklepach stacjonarnych Biedronka prowadzonych przez Partnera, przekazywane Klientowi przez Organizatora po spełnieniu warunków określonych w treści niniejszego regulaminu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego;
 7. Promocja – promocja organizowana przez HelpHero pod nazwą Płać BIKiem w Biedronce”, której zasady określa niniejszy Regulamin;
 8. Uczestnik Promocji – Klient, który dokonał swojego zgłoszenia do udziału w Promocji i został przez Organizatora zakwalifikowany, a następnie łącznie spełnił wszystkie warunki opisane w §2 niniejszego Regulaminu;
 9. Raport BIK – przygotowany przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie wygenerowany za pośrednictwem strony internetowej https://www.bik.pl;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin, którego treść jest dostępna na Stronie internetowej Organizatora lub bezpośrednio pod linkiem: https://helphero.pl/wp-content/uploads/2021/12/regulamin_promocji.pdf;
 11. Partner – spółka pod firmą Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie (nr KRS: 0000222483) będąca właścicielem sieci sprzedaży detalicznej „Biedronka”. 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROMOCJI 

 1.  Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:
  • w Okresie promocji udostępni swoje dane osobowe oraz raport przygotowany przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie wygenerowany za pośrednictwem strony internetowej https://www.bik.pl (Raport BIK) Organizatorowi za pomocą dedykowanego Formularza internetowego lub na adres mailowy biedronka50@helphero.pl w celu analizy przekazanego Raportu BIK w zakresie potencjalnej możliwości dochodzenia roszczeń od instytucji finansowych, z którymi Klient zawarł umowę o kredyt lub umowę pożyczki;
  • po dokonaniu czynności, o której mowa w lit. a) niniejszego ustępu w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem HelpHero potwierdzi poprawność przekazanych danych osobowych oraz uzyska informacje na temat przeprowadzonej przez HelpHero analizy Raportu BIK;
  • zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin;
  • nie zachodzi żadna z przesłanek negatywnych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 3.  Uprawnienie do otrzymania Bonu Uczestnik Promocji nabywa po spełnieniu wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. poprzednim – maksymalnie do 7 dni roboczych liczonych od dnia rozmowy telefonicznej z konsultantem HelpHero, o której mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu.
 4.  Z zakresu Promocji wyłącza się Klientów, którzy:
  • przesłali do analizy Raport BIK przez HelpHero przed Okresem Promocji,
  • brali udział w innej promocji organizowanej przez HelpHero w roku kalendarzowym 2021.
 5. Zgłoszenie udziału w Promocji przez Klienta następuje wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego Formularza internetowego Organizatora lub adresu mailowego biedronka50@helphero.pl. 
 6. Klient chcący przystąpić do Promocji powinien wypełnić Formularz internetowy lub wysłać wiadomość elektroniczną zawierającą następujące informacje: Raport BIK oraz dane osobowe w zakresie koniecznym do realizacji Promocji: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. W przypadku przesłania wiadomości elektronicznej na wskazany adres, w celu wzięcia udziału w Promocji Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu. Rozmowa telefoniczna jest rejestrowana.
 7. W ramach Promocji Klient może otrzymać nie więcej niż jeden Bon niezależnie od liczby przekazanych Raportów BIK.
 8. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby, które na podstawie umowy cywilnoprawnej współpracują w jakikolwiek sposób z Organizatorem. 

§ 3. BON 

 1. Przekazanie Bonu nastąpi niezwłocznie, po stwierdzeniu spełnienia przesłanek określonych w Regulaminie, nie później niż w terminie określonym w § 2 ust. 3 Regulaminu
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zarejestrowanie prawidłowych danych osobowych, w tym w szczególności adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, na który ma być przekazy Bon. W przypadku wskazania przez Klienta nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu i przekazania przez Organizatora Bonu, Organizator nie jest zobowiązany do ponownego przyznania świadczenia i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania tego świadczenia przez osobę korzystającą z adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu nieprawidłowo wskazanego przez Klienta – chyba, że taka odpowiedzialność Organizatora wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

§ 4. REKLAMACJE 

 1. Reklamacje mogą być składane: 
  • w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, 
  • elektronicznie, na adres: kontakt@helphero.pl,
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej Organizatora.
 2. Odpowiedzi na zgłoszone reklamacje będą udzielane wyłącznie pisemnie na wskazany przez zgłaszającego adres poczty elektronicznej. 
 3. Organizator rozpatrzy złożoną reklamację i udzieli odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.
 4. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie Serwisu dostępnym na Stronie internetowej Organizatora. 

§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również „RODO”. 
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
 3. Dane osobowe podawane przez Klientów lub Uczestników Promocji będą przetwarzane: − dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, w tym umożliwienia udziału w Promocji oraz weryfikacji poprawności zgłoszenia udziału w Promocji, weryfikacji spełnienia wymogów Regulaminu oraz przekazania Bonu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • dla celów rozpatrywania reklamacji i zapytań oraz dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Promocji (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od Bonu, o ile podatek ten będzie miał zastosowanie (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez Organizatora jego prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail kontakt@helphero.pl lub listownie na adres siedziby Organizatora.
 5. Uczestnikowi Promocji przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 6. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora, m.in. dostawcom usług IT, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Organizatora.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszej Promocji.
 8.  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku z organizowaną Promocją jednak, nie dłużej niż przez okres lat 6 licząc od dnia zakończenia Okresu Promocji.
 9. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności” znajdującej się na Stronie internetowej Organizatora. 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej Organizatora.
 2. Bon jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.).
 3. Przekazanie Bonu przez Organizatora Promocji nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) w chwili przekazania Bonu Uczestnikowi Promocji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Okresie Promocji oraz do odwołania Promocji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu i warunków Promocji lub odwołanie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników Promocji praw nabytych przed zmianą Regulaminu i warunków Promocji lub jej zakończeniem (odwołaniem).
 5.  Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 7 dniach od dnia publikacji na Stronie internetowej Organizatora informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt z doradcą
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl