Jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie?

Już wielokrotnie wspominaliśmy w artykułach poświęconych upadłości konsumenckiej, że to rozwiązanie daje konsumentowi możliwość umorzenia przynajmniej części długów i rozpoczęcia nowego życia bez obaw o działania komornika oraz wierzycieli. W większości przypadków, dłużnik musi poświęcić przynajmniej część swojego majątku oraz wykonać całkowicie plan spłaty wierzycieli. Te dwa warunki zwykle stanowią przepustkę do umorzenia przez sąd pozostałych zobowiązań. Pamiętajmy, że upadłość bez majątku oraz planu spłaty stanowi rzadkie rozwiązanie, które jest zarezerwowane przede wszystkim dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Niektóre osoby zainteresowane tematem upadłości konsumenckiej mogą być też zaskoczone faktem, że syndyk ma prawo zajmować wynagrodzenie dłużnika. W związku z powyższym, postanowiliśmy wyjaśnić, jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego konsumenta. Nasz artykuł oczywiście wyjaśnia również podstawę prawną dla zajmowania części płacy lub emerytury przez syndyka.

Tylko część wynagrodzenia nie wchodzi do masy upadłości

Generalnie rzecz biorąc, zajmowanie wynagrodzenia kojarzy się w Polsce raczej z działalnością komornika, a nie syndyka. Jeżeli chodzi o działania syndyków, to w przypadku postępowania upadłościowego konsumentów są one związane przede wszystkim z likwidacją cennych składników majątku upadłej osoby. Chodzi na przykład o sprzedaż nieruchomości oraz wartościowych ruchomości takich jak pojazdy i biżuteria. Środki ze zbycia wspomnianych rzeczy wchodzących w skład masy upadłości są przeznaczone do zaspokojenia wierzycieli. Warto mieć świadomość, że do masy upadłości, która zostaje zlikwidowana przez syndyka, wchodzą również dochody upadłej osoby. Warto się tutaj odwołać do artykułu 63 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535). Ten przepis wskazuje bowiem, że do masy upadłości nie wchodzą między innymi przedmioty wyłączone z egzekucji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz wynagrodzenia za pracę w części niepodlegającej zajęciu. Reszta wynagrodzenia zaspokaja wierzycieli.

Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie, jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie, trzeba najpierw wytłumaczyć, ile wynosi kwota zwolniona z zajęcia przez syndyka. Tutaj należy odwołać się do kodeksu pracy, który określa zasady oraz limity potrąceń z wynagrodzenia. Warto pamiętać, że kodeks pracy nie znajduje bezpośredniego zastosowania do osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych. W przypadku takich umów, zasady zajęcia wyznacza artykuł 833 paragraf 21 kodeksu postepowania cywilnego. Ten przepis nakazuje w drodze wyjątku stosować normy z kodeksu pracy przy potrąceniach wszystkich świadczeń powtarzających się i przeznaczonych na utrzymanie dłużnika lub stanowiących jego jedyne źródło utrzymania.

Pracodawca musi się dowiedzieć o upadłości pracownika

Kodeks pracy wskazuje, że wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia dłużnika odpowiadająca poziomowi minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy i ewentualnych wpłat na rzecz pracowniczego planu kapitałowego. W razie zatrudnienia dłużnika na część etatu, kwota wolna od potrąceń ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Przepisy kodeksu pracy wskazują również, że potrącenia na pokrycie należności innych niż alimentacyjne nie powinny łącznie przekraczać połowy wynagrodzenia. Jeżeli długi mają również charakter alimentacyjny, to limit wartości potrąceń wzrasta do trzech piątych wynagrodzenia.

W praktyce podział wynagrodzenia na część wchodzącą i niewchodzącą w skład masy upadłości wymaga powiadomienia pracodawcy o ogłoszonej upadłości jego pracownika. Syndyk po stwierdzeniu, że dłużnik jest zatrudniony, powinien zawiadomić pracodawcę o zaistniałej sytuacji i wezwać go do dokonywania odpowiednich potrąceń oraz przekazywania na rachunek bankowy środków wchodzących w skład masy upadłości. Pozostałą część pensji (niewchodzącą w skład masy upadłościowej) pracownik otrzyma w tym samym terminie co wcześniej. Z punktu widzenia obowiązków pracodawcy, decydujące jest samo postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości (bez konieczności badania klauzuli prawomocności). Pracodawca dodatkowo informuje syndyka m.in. o terminach wypłaty pensji i ewentualnej wypłacie z firmowych środków zasiłku chorobowego/macierzyńskiego.

Dla emerytów została przewidziana specjalna ochrona

Jeszcze przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie o to, jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie, warto zwrócić uwagę na jedną kwestię. Chodzi o dodatkowe zabezpieczenie dla dłużników przed zabraniem im zbyt dużej części dochodu. Mowa o artykule 63 ustęp 1a prawa upadłościowego, który wskazuje, że w razie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nie posiadającej na utrzymaniu innych osób, do masy upadłości dodatkowo nie wchodzi część dochodu upadłego, która łącznie z innymi dochodami wyłączonymi z masy upadłości stanowi 150% kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń z opieki społecznej (zobacz: artykuł 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Natomiast w przypadku upadłych osób posiadających kogoś na utrzymaniu, analogiczny limit kwoty niewchodzącej w skład masy upadłościowej ustala się jako iloczyn liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego wraz z upadłym oraz 150% kryterium dochodowego wyznaczonego na potrzeby pomocy społecznej. Opisywane powyżej, dodatkowe limity wyłączeń z masy upadłościowej i spod zajęcia przed syndyka wprowadzono w odpowiedzi na praktykę ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ówczesnymi przepisami pozostawiał upadłemu emerytowi lub renciście jedynie kwotę wolną od zajęcia. Ze względu na niski poziom wspomnianej kwoty, państwo postanowiło zapewnić dodatkową ochronę między innymi emerytom i rencistom (zobacz: P. Janda [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2023, art. 63).

Jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie: plan spłaty jest kluczowy

Skoro już wiemy, jaka jest podstawa prawna zajęć wynagrodzenia dokonywanych przez syndyka oraz maksymalny poziom takich zajęć, to warto odpowiedzieć na tytułowe pytanie o to, jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga pewnej znajomości etapów postępowania upadłościowego. Przypomnijmy, że na wniosek dłużnika sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, które następnie się uprawomocnia. Warto wiedzieć, że już w treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości sąd wyznacza syndyka. Ta osoba będzie w kolejnych tygodniach, a nawet miesiącach zajmować się likwidacją majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Kwot pozyskanych z wynagrodzenia dłużnika oczywiście nie trzeba dodatkowo likwidować. Mogą one posłużyć bezpośrednio do zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

W praktyce środki uzyskane z likwidacji majątku upadłego na ogół nie wystarczają do zaspokojenia całości roszczeń wierzycieli. Dlatego prawo przewidziało plan spłaty. Jego wykonanie przez dłużnika pozwoli odzyskać wierzycielom kolejną część ich należności (poza sumą podlegającą późniejszemu umorzeniu). Warto dodać, że to syndyk składa projekt planu spłaty wierzycieli. Wraz z uprawomocnieniem się postanowienia w przedmiocie ustalenia planu spłaty, dobiega końca rola syndyka. Tym samym, dłużnik może odzyskać zarząd nad swoim majątkiem. Ta informacja stanowi jednocześnie odpowiedź na tytułowe pytanie o to, jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie. Warto wiedzieć, że syndyk przestanie zajmować wynagrodzenie również wtedy, gdy sąd wydał postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty albo postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Wiele osób wnioskuje o upadłość konsumencką dopiero wtedy, gdy ich sytuacja finansowa jest już naprawdę fatalna. W takim przypadku, pojawiają się częste pytania o czas trwania całej procedury sądowej. Zainteresowane osoby chcą po prostu się dowiedzieć, kiedy będą mogły liczyć na umorzenie długów (przynajmniej częściowe). W Internecie pojawiają się między innymi pytania o to, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku, która z zasady powinna być szybsza niż zwykła procedura upadłościowa dotycząca konsumenta. Postanowiliśmy udzielić odpowiedzi na wspomniane pytanie. Przy okazji wyjaśniamy również, jak szybko (w przeciętnym ujęciu) kończy się standardowa upadłość konsumencka. W kontekście analizowanych kwestii, warto też przypomnieć podstawowe informacje dotyczące samej procedury upadłościowej dla konsumentów.

Kiedy upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa?

Jeszcze przed udzieleniem odpowiedzi na tytułowe pytanie (Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?), należy z pewnością wyjaśnić na czym polega taki wariant upadłości konsumenckiej i czym różni się od standardowego rozwiązania. W tym kontekście warto przypomnieć, że standardowa ścieżka upadłości dla konsumenta po złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu przez sąd, przewiduje publiczne ogłoszenie upadłości. W dalszej kolejności syndyk zajmuje się likwidacją majątku upadłej osoby, czyli jego sprzedażą w celu częściowego pokrycia roszczeń zgłoszonych przez wierzycieli. Następnie syndyk przedstawia sądowi plan spłaty wierzycieli przy wykorzystaniu bieżących dochodów dłużnika. Realizacja wspomnianego planu, który wcześniej zatwierdził sąd pozwala na częściowe umorzenie pozostałego zadłużenia i zakończenie postępowania upadłościowego.

Zaprezentowany powyżej sposób prowadzenia postępowania upadłościowego konsumenta może ulec modyfikacji, jeśli upadła osoba nie posiada majątku nadającego się do sprzedaży i/lub bieżących dochodów. W takiej sytuacji nie dojdzie bowiem do likwidacji majątku przez syndyka i/lub ustalenia planu spłaty wierzycieli. Warto tutaj zwrócić uwagę na różnicę upadłości konsumenckiej względem standardowego postępowania upadłościowego, które dotyczy przedsiębiorców. Firmowe postępowanie w sprawie upadłości zostaje bowiem umorzone w razie nieposiadania przez przedsiębiorstwo majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania i zaspokojenie wierzycieli. Natomiast upadłość konsumencka bez majątku jest jak najbardziej możliwa. Koszt takiego postępowania poniesie w ostateczności Skarb Państwa, jeśli nie będzie możliwości jego sfinansowania przy pomocy bieżących dochodów dłużnika.

Upadłość konsumencka bez majątku trwa krócej niż standardowa upadłość, ponieważ pominięty zostaje dość czasochłonny (zwłaszcza w przypadku nieruchomości) etap likwidacji majątku. Pominięcie etapu likwidacji majątku oznacza oszczędność czasową wynoszącą na przykład 6 – 12 miesięcy. Najpierw syndyk musi jednak sprawdzić, czy dłużnik faktycznie nie posiada żadnego majątku niewyłączonego spod egzekucji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Warto w tym kontekście pamiętać, że już wniosek o upadłość konsumencką zawiera dokładne informacje na temat sytuacji majątkowej dłużnika. Syndyk po prostu weryfikuje, czy zaprezentowane wcześniej przez upadłego konsumenta informacje majątkowe są zgodne z rzeczywistością.

Warto pamiętać, że w razie ukrywania majątku sędzia może ukarać dłużnika między innymi grzywną. Dodatkowo syndyk ma prawo wystąpić z tak zwaną skargą pauliańską (w imieniu wierzycieli) jeśli dłużnik dokonał jakiejś czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzycieli. Poza tym na mocy prawa upadłościowego (zobacz artykuł 127 tej ustawy) nieważne są czynności prawne, których dłużnik dokonał w ciągu roku przed złożeniem wniosku o upadłość, gdy skutkowały one nieodpłatnym przekazaniem majątku lub jego sprzedażą za zaniżoną sumę.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku w Polsce?

Osoby pytające, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku dość często mają nadzieję, że całą procedurę uda się zakończyć na przykład w ciągu 6 miesięcy. Takie założenie może być jednak zbyt optymistyczne w praktyce. Pamiętajmy bowiem, że wraz ze wzrostem popularności upadłości konsumenckiej zwiększyło się też obciążenie sądów wnioskami od upadłych konsumentów. Tylko w 2023 roku może być ich ponad 20 000. Jeszcze niedawno notowano ponad dwa razy mniejsze wyniki. Właśnie dlatego na samo rozpatrzenie wniosku o upadłość konsumencką oraz ogłoszenie upadłości zwykle trzeba będzie poczekać 2 miesiące – 3 miesiące.

Tak jak już wspominaliśmy, samo ogłoszenie upadłości konsumenta bez majątku nie jest jeszcze końcowym etapem postępowania. Następnie syndyk musi bowiem zweryfikować, że dana osoba faktycznie nie posiada majątku nadającego się do likwidacji (zgodnie ze złożonym wnioskiem).

Kolejny etap postępowania będzie związany z kwestią ewentualnego planu spłaty. Jeżeli syndyk po potwierdzeniu braku majątku dłużnika oceni, że ustalanie planu spłaty nie jest zasadne, to przekaże sędziemu odpowiednią informację. Do ustalenia planu spłaty nie dojdzie, jeśli:

  • osobista sytuacja upadłego bez żadnych wątpliwości wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat wierzycieli
  • upadły konsument doprowadził do swojej sytuacji celowo lub istotnie pogorszył kondycję finansową również w sposób celowy i zastosowania nie znajdują względy humanitarne oraz względy słuszności
  • w ciągu ostatnich 10 lat konsument już korzystał z umorzenia długów w ramach upadłości, a względy humanitarne i względy słuszności nie przemawiają za powtórzeniem tej procedury

Dłużników zadających tytułowe pytanie (Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?) najbardziej może interesować wariant pierwszy (patrz powyżej), ponieważ skutkuje on umorzeniem całości długów bez konieczności realizowania planu spłaty. Wspomniany plan trwa do 3 lat, przy czym w sytuacjach związanych ze złym wcześniejszym zachowaniem dłużnika (działanie umyślne lub rażące niedbalstwo), okres spłacania wierzycieli może zostać wydłużony nawet do 7 lat. Należy również wspomnieć, że warianty oznaczone powyżej numerem 2 oraz 3 wcale nie są korzystne dla upadłego dłużnika (pomimo szybkiego zakończenia postępowania upadłościowego). Nieustalenie planu spłaty ze względu na wcześniejsze wykorzystanie umorzenia (w ciągu poprzednich 10 lat) lub celowe doprowadzenie do niewypłacalności skutkuje bowiem brakiem umorzenia długów. Natomiast w przypadku wariantu numer 1, czas od ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania upadłościowego może wynosić 6 – 12 miesięcy. To oczywiście szacunkowy wynik, który można traktować jako ogólnopolską średnią. Ekspert prawny, który na bieżąco pomaga w postępowaniach upadłościowych może udzielić informacji o tym, jak wygląda tempo prowadzenia postępowań w danym sądzie.

Dłużnik pozostaje zabezpieczony przed komornikiem

Zwracamy uwagę, że osoby pytające o to, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku, dzięki obowiązującym przepisom znajdują się w dość komfortowej sytuacji. Warto bowiem pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje zawieszeniem postępowania egzekucyjnego (zgodnie z artykułem 146 prawa upadłościowego). Co więcej, uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości skutkuje umorzeniem z mocy prawa postępowań egzekucyjnych – zarówno tych prowadzonych na mocy przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jak i postępowań egzekucyjnych w administracji (zobacz: P. Janda [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2020, art. 146). Ochrona upadłego przed egzekucją polega również na tym, że po ogłoszeniu upadłości wierzyciele nie mają już prawa kierować egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości konsumenta. Najważniejszy wyjątek od tej ogólnej zasady dotyczy roszczeń alimentacyjnych.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij
HelpHero sp z o.o. nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze.
Firma świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa ogólnego dla Klientów indywidualnych we współpracy z kancelariami prawnymi, prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i innymi osobami świadczącymi usługi prawne.
Handcrafted by lpcreation.pl